Wat is de Dorpsraad Grijpskerke?
De Dorpsraad Grijpskerke is een vereniging waarbij theoretisch iedere inwoner lid is. De vereniging is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de Dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid.

De Dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol. Als Dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Op de openbare vergaderingen is iedereen van harte welkom en u kunt ons altijd per mail info@dorpsraadgrijpskerke.nl of het Contactformulier op de site bereiken. 
      

Wie zitten er in het bestuur van De Dorpsraad?

De bestuursleden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven. Iedereen kan zich kandidaat stellen om lid te worden van het bestuur. De termijn voor bestuursleden is vier jaar. Daarna kunnen zijn herkozen worden en bij meerdere kandidaten, wordt in de openbare jaarvergadering door de leden gekozen. Als u meer wilt weten, neem gerust contact op. Gebruik het Contactformulier of mail ons op info@dorpsraadgrijpskerke.nl

Om welke onderwerpen gaat het?
In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met de inwoners aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er brede algemene onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld verkeersoverlast. Als u wilt weten welke onderwerpen specifiek aan de orde zijn geweest kunt u doorklikken naar gespreksonderwerpen.
Bij de vergaderingen worden regelmatig betrokken partijen van een onderwerp uitgenodigd zoals; Wijkagent, Wethouder, Woordvoerders van (vak) verenigingen, etc. Van al onze vergaderingen staan de agenda's en notulen in het voor iedereen toegankelijke online archief.

Wat doet Dorpsraad niet?

De Dorpsraad houdt zich niet bezig met individuele zaken. Alleen zaken van algemeen belang komen aan de orde. Natuurlijk kunt u met u probleem langskomen voor een gesprek, maar de Dorpsraad zal verder geen actie ondernemen. Voor uw individuele zaken kunt u afhankelijk van de aard terecht bij de gemeente Veere, Politie, Provincie Zeeland of Rijkswaterstaat.

Daar waar het gaat om de gezins- of thuissituatie, valt dit niet onder de taakvelden van de Dorpsraad, maar kunt uw in veel gevallen terecht bij Loket WMO en jeugdwet. Denk daarbij aan onderwerpen als: Een lichamelijke beperking, Een crisissituatie, Financiën & Werk, Huiselijk geweld & onveiligheid, Meedoen in de maatschappij, Ondersteuning bij opvoeding, Ondersteuning op school, Psychische klachten, Vervoer & mobiliteit en Zelfstandig wonen.

Voor problemen met bijvoorbeeld hondenpoep, losse stoeptegels, rioolverstoppingen, zwerfafval enzovoort, kunt u heel snel en gemakkelijk terecht op de website servicemeldingen gemeente Veere. Hiervoor is ook een speciale app ontwikkeld. Via de MijnGemeente App maakt u gemakkelijk een melding. Deze app download u gratis via de App Store van Apple of de Google Playstore voor Android.

De Dorpsraad Grijpskerke behartigt de belangen van Grijpskerke, Buttinge, Hoogelande en Poppendamme.