Verkeersdrukte in Grijpskerke!

Allereerst een korte geschiedenis.

Iedereen in Grijpskerke weet: sinds de opening van de Walcherse N57 in 2011 wordt een groot deel van het gemotoriseerd verkeer op weg naar de toeristische kustplaatsen door Grijpskerke geleid. De wegen door Grijpskerke zijn hierop nauwelijks aangepast.

Een voorbeeld. Waar in 1990 nog ongeveer 1200 voertuigen per dag de Mariekerkseweg passeerden, is dat in 2019 opgelopen tot 3200 voertuigen. In de Schuitvlotstraat kan het pieken tot 12.000 per dag. En er zit nog groei in.

De eerste klachten kwamen van individuele bewoners, die de gemeente Veere aanschreven. Het ging om trillingen, lawaai en gevaar. Met die klachten werd in de praktijk niets gedaan. Zij bleven achter met een moedeloos en machteloos gevoel. Er was bovendien geen dorpsraad meer die voor hen kon opkomen.

De Contactgroep Verkeersoverlast Grijpskerke.

Vanaf 2018 hebben enkele vrijwilligers, gebundeld in de Contactgroep Verkeersoverlast Grijpskerke, de handen ineen geslagen en zijn de problemen geïnventariseerd. Daarbij liepen zij tegen veel oud zeer, frustratie en cynisme aan. Maar ook tegen dankbaarheid, omdat zij opnieuw een dappere poging ondernamen om iets te doen aan de verkeersoverlast. Er zijn enkele tientallen handtekeningen verzameld om de gemeente Veere duidelijk te maken dat de wens tot verbetering breed draagvlak heeft. Het ging dan om een beperkt gebied, namelijk daar waar de overlast het ergst is: de Schuitvlotstraat en de Mariekerkseweg. Later kwamen vanuit andere straten ook klachten binnen.

De Dorpsraad.

Eind 2019 heeft een aantal inwoners van Grijpskerke zich gebundeld en een doorstart gemaakt van de jaren geleden opgeheven dorpsraad. Dit was een goede ontwikkeling omdat een dorpsraad bij de gesprekken met de gemeente meer gewicht in de schaal legt. En Grijpskerke was de enige kern binnen de gemeente Veere die geen eigen dorpsraad meer had. De nieuwe dorpsraad had het tij niet mee, want in haar kwetsbare beginperiode werd zij ook geconfronteerd met de beperkingen als gevolg van Corona, alsmede een collegewisseling. Er zijn dan ook nog geen openbare vergaderingen belegd, wat uiteraard wel de bedoeling is zodra dit weer mag van Corona. Wel zijn er veel bestuursvergaderingen geweest, zowel op kleine schaal in Nimmerdor als per videoverbinding. Daarbij hebben wij alvast kennis gemaakt met gastsprekers uit de gemeente, de politiek en maatschappelijke organisaties.

De gebiedstafels

Op 24 september 2020 heeft de gemeente Veere in het kader van de Omgevingsvisie Veere 2047 zogeheten gebiedstafels georganiseerd (zie https://www.veere.nl/gebiedstafels). Per kern werden de bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst om hun visie en wensen op de ontwikkeling van hun dorp kenbaar te maken. De bijeenkomst vond plaats in dorpshuis Nimmerdor. Er waren ca. 18 dorpsgenoten op af gekomen, van zeer uiteenlopende pluimage. De gemeente legde twee vragen aan hen voor: welke waarden vindt u belangrijk om te behouden of te ontwikkelen, en welke knelpunten spelen er volgens u?

De eerste vraag leidde tot uiteenlopende antwoorden, die er samengevat op neer kwamen dat we zuinig moeten zijn op het landschap en Grijpskerke op de kaart moeten zetten als centrum van fietsroutes op Walcheren.

De tweede vraag  leverde maar één unaniem antwoord op: verkeersoverlast.

Worden wij gehoord?

Het vorige college had al aangegeven dat de problematiek met betrekking tot de verkeersoverlast bekend was, en in feit voorzien in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), zie: https://www.veere.nl/_flysystem/media/gvvp_veere_definitief_10-3-17.pdf

Tot verbazing en opluchting van –destijds nog- de Contactgroep bleek dat voor de belangrijkste wegen door Grijpskerke al in beeld was gebracht welke problemen er speelden. Het beeld bevestigde onze eigen ervaringen. Het college toonde goede wil om tot oplossingen te komen.

Vervolgens viel dit college en trad een ander collega aan. Dit zetten het beleid van het vorige op dit punt voort, en misschien met nog wel meer voortvarendheid. Er vond een enquête plaats onder de noemer: Leefbaarheid en Toerisme. Daarnaast werden de gebiedstafels ingepland. Het uiteindelijke gevolg was dat er geld werd gereserveerd voor 2021, om de ergste nood te lenigen via enkele concrete verkeersmaatregelen, en een onderzoek te starten naar een rondweg.

Kortom, ja wij worden gehoord.

Wat is nu de stand van zaken?

We wachten met smart op de beperkte verkeersmaatregelen die in 2021 worden gerealiseerd. Wij weten nu al dat deze niet alle problemen zullen oplossen. Met de gemeente realiseren wij ons dat het verkeer uiteindelijk niet langer dwars door Grijpskerke kan worden geleid. Los van klachten van omwonenden is het zo dat het aantal voertuigbewegingen te groot is geworden én nog verder zal groeien. Sommige voertuigen zijn te groot zijn om elkaar netjes te kunnen passeren op bijvoorbeeld de Schuitvlotstraat. Voor langere vrachtwagens, landbouwvoertuigen of streekbussen is het nu al wringen om door het dorp te komen. Ook vinden er te veel ongelukken plaats, tot op heden gelukkig nog niet dodelijk. Kleine opstoppingen zullen er toe leiden dat het verkeer in de nabije toekomst helemaal vastloopt en het mag een wonder heten dat dit niet al is gebeurd. Kortom, ook vanuit een oogpunt van soepele doorstroming moet naar andere wegen (letterlijk) worden gezocht.

Wat gaan we eraan doen?

De dorpsraad blijft zich sterk maken voor een soepele en veilige afhandeling van het verkeer door Grijpskerke. Daarbij houden we het belang van iedereen in het oog. Een voorbeeld: wij adviseren geen verkeersdrempel te leggen voor een ouder huis dat last heeft van trillingen. Overstekende schoolkinderen en hun ouders hebben recht op een veilige oversteekplaats. Wij zijn ook van mening dat overal in het dorp een maximum snelheid van 30 km per uur moet gelden, zoals gebruikelijk op steeds meer plaatsen.

Verder is in de gemeenteraad budget vrij gemaakt om een studie te gaan starten onder de noemer: “2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijpskerke en Aagtekerke” In de pers is dit weergegeven als “Veere wil rondwegen bij Grijpskerke en Aagtekerke”. Voor zover ons bekend, zijn er echter nog geen concrete plannen en bovendien is een rondweg een traject van de lange adem. Dat betekent voor de Dorpsraad dat we de rondweg ook niet zien als de oplossing voor de problemen die op dit moment actueel zijn. Er moeten een snelle oplossing komen om te zorgen dat de gevaarlijke situaties geëlimineerd worden. Dat is prioriteit nummer 1. Wel heeft de Dorpsraad Grijpskerke tezamen met collega Dorps- en Stadsraden aangegeven dat zij actief deel willen nemen aan de genoemde studie. De uitkomst van deze studie is immers voor iedereen van belang en de gekozen oplossing moet passen bij de leefbaarheid van Grijpskerke. Onze voorkeur zou zijn dat de kustkernen verbonden worden door een kustweg, waardoor het centrum van het eiland niet als aan- en afvoerroute hoeft te fungeren. Als het ware een rondweg Walcheren in plaats van een rondweg Grijpskerke. 

Alle documenten die we hebben aangeleverd gekregen en kunt u inzien in het portaal verkeersoverlast. I.v.m. de privacy regelgeving zijn we niet bevoegd om de input te publiceren die we per email aangeleverd gekregen hebben van de inwoners uit het gebied dat vertegenwoordigd wordt door de Dorpsraad Grijpskerke.