Status GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan)

Het GVVP werd ingeleid door de drukbezochte gemeentelijke informatieavond op 16 januari jl. in Nimmerdor. Onderwerp: de toenemende verkeersdrukte in en rond Grijpskerke, met name door de verwachte grote toename van het toeristenverkeer naar de kustkernen. Heel veel moet zich door het groene hart van Walcheren persen. “Niet leuk, maar dat is nu eenmaal zo”, zei de kernwethouder van Grijpskerke Ruud van Houten. Na de verwerkte schrik en een oproep van de Dorpsraad leidde dat op maandag 23 januari jl. tot maar liefst 14 insprekers bij de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Veere, die het GVVP die avond procesmatig zou evalueren. Dit betekent niet inhoudelijk, maar controle of aan alle voorwaarden voor het proces van invoering was voldaan. Die evaluatie moet opnieuw, besliste de raad en wethouder Steketee moet zijn huiswerk overdoen. Wanneer dat zal gebeuren gaan we scherp in de gaten houden. De insprekers leverden zinnige bijdragen, waarvoor dank!

HET VERVOLG

De Dorpsraad nam zich voor om de inhoud van het GVVP nog eens kritisch onder de loep te nemen met als uitgangspunt: is het mogelijk de gemeenteraad ertoe te bewegen het verkeer beter te verdelen over het eiland, bij voorkeur zonder extra asfalt. Daar is de denktank (2 leden van de dorpsraad en 5 min of meer deskundige dorpsbewoners) druk mee bezig en zal u op enig moment – uiterlijk april – uitnodigen voor een informatieavond over de bevindingen. Nodeloos te zeggen dat we ons best doen de juiste argumenten te vinden om het GVVP inhoudelijk aan te passen, maar dat het de gemeenteraad is die beslist. Dit vanuit het uitgangspunt: gezag is en moet redelijkerwijs betwistbaar zijn en niet geschoten, altijd mis. Overigens: een ecoloog zou in deze groep nog zeer welkom zijn.

Een ander doel van de informatieavond van 16 januari: de bewoners inlichten over een participatietraject om de mogelijke oplossingen/scenario’s voor de toegenomen verkeersdrukte te onderzoeken in een participatiegroep met inwoners. Let wel: dit is een door de gemeente opgezet/gepland traject. Dat kan van start gaan als de gemeenteraad daarvoor de goedkeuring geeft na hernieuwde bespreking van het GVVP in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Dit is een op basis van de participatienota van wethouder Van Houten vastgesteld traject. Zoals al gezegd, we hebben nog geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer dit staat te gebeuren. Waarschijnlijk half april.

Daarnaast werd de Dorpsraad de dag na de informatieavond gebeld door wethouder Van Houten om te komen praten. Men was toch wel enigszins geschrokken van de ontstane commotie.

Uit dat gesprek – gevoerd door Fred London en Arja Boogaard – kwam het idee van een klankbordgroep: een groep inwoners, die vanuit hun perspectief, zich zou buigen over de nodige verkeersmaatregelen in het dorp, een soort burgerinitiatief. Om die reden zijn in het hele dorp flyers verspreid. Daarin vroegen we u zich, zonder verdere verplichtingen, aan te melden voor de nieuwsbrief van de Dorpsraad. Ook of u wilt meedenken over oplossingen om op korte termijn de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Dat is dus een ander traject dan het lange termijn participatietraject van de wethouder en staat in principe los van het GVVP. Deze groep heeft geen enkele andere status dan met inwoners bespreken wat nu écht op korte termijn goede verkeers- en veiligheidsmaatregelen kunnen zijn. Wethouder Van Houten heeft in de laatste dorpsraadvergadering toegezegd dat er budget is voor dergelijke maatregelen. Het heeft dus zin er over te praten. Maar de deelnemers aan deze groep hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die aan de uiteindelijke participatiegroep, die scenario’s voor de lange termijn gaat bespreken. En ook hier geldt: het is niet deze groep die beslist, maar uiteindelijk de gemeenteraad.

We hebben op de flyer veel reacties gekregen, er zijn nu meer dan 200 abonnees op de nieuwsbrief en inmiddels zo’n 100 leden van de Vereniging Dorpsraad Grijpskerke. Daarnaast zijn er 25 dorpsgenoten die aangeven dat ze actief willen meedenken. Geweldig en hartelijk dank! Het is goed om te merken dat we als inwoners solidair zijn en samen willen streven naar een mooi en veilig dorp. Wat gaan we daar nu mee doen? Dit wordt opgepakt door Arja Boogaard en Fred London (namens de Dorpsraad). Samen met een ambtenaar van de Gemeente Veere zullen zij uit al deze aanmeldingen een uitgebalanceerde klankbordgroep gaan vormen, die gaat kijken naar de maatregelen die op korte termijn genomen zouden kunnen worden.

One Reply on “Status GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan)”

  1. Suggestie: om met de dorps- en stadsraden binnen de gemeente Veere bij elkaar te gaan zitten en dit onderwerp met elkaar te bespreken als terugkoppeling van bijeenkomsten voor inwoners uit de dorpen/steden. En daarna met een voorstel naar de gemeente Veere te gaan. Omdat een keuze uit het ene dorp een behoorlijke impact op het andere zal hebben. De afstanden zijn klein en Walcheren ook. Voorstel: vanuit een helikopterview kijken en een lange-termijn-visie ontwikkelen. Meenemen wat er rond 2017 al in de toenmalige Dorpsraad Oostkapelle en de gemeente Veere is besproken. Er zijn toen raadsbesluiten over genomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *